Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

HCL 95 / 2020-12

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
SIGHETU MARMAŢIEI

 

HOTĂRÂREA NR.95/2020

 

privind aprobarea implementării și cofinanțării de către municipiul Sighetu Marmației în calitate de promotor a Proiectului "Sistem de încălzire în cadrul Spitalului municipal" Sighetu Marmației


Consiliul local al municipiului Sighetul Marmației, întrunit în ședința ordinară din data de 18.12.2020, convocată la inițiativa d-lui Primar;
Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului municipiului Sighetu Marmației înregistrat sub nr. 15708/18.12.2020 precum și Raportul de specialitate nr. 15709/18.12.2020 al Compartimentul strategii de dezvoltare prin care se propune aprobarea implementării și cofinanțării de către municipiul Sighetu Marmației în calitate de promotor a Proiectului "Sistem de încălzire în cadrul Spitalului municipal" Sighetu Marmaţiei în cadrul Programului de finanțare „ Îmbunătățirea eficienței energetice" lansat de granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 prin Innovation Norway.
Văzând Scrisoarea de ofertă de subvenție nr. 516122 din data de 24.09.2020 cu anexa „termeni și condiții standard privind subvenții SEE și Norvegia din partea Innovation Norway
Ţinând seama de avizele Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe și administrarea domeniului public și privat precum și al Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, ecologie, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;
În temeiul art. 129 alin. 2 lit. d coroborat cu alin. 7, lit. c, precum și a art. 196 alin. 1 lit. a, din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă implementarea de către municipiul Sighetu Marmației în calitate de promotor a Proiectului "Sistem de încălzire în cadrul Spitalului municipal" Sighetu Marmației în cadrul Programului„ Îmbunătățirea eficienței energetice" al Innovation Norway
Art.2. Se aprobă valoarea totală eligibilă a proiectului în cuantum de 761.844 Euro, din care:
- asistență financiară nerambursabilă acordată 647.600 Euro
- contribuția proprie a municipiului Sighetu Marmației 114.284 Euro
Art.3. Se aprobă cofinanțarea de către municipiul Sighetu Marmației a Proiectului "Sistem de încălzire în cadrul Spitalului municipal" Sighetu Marmației în cadrul Programului„ Îmbunătățirea eficienței energetice" al Innovation Norway, în limita sumei de 114.284 Euro.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul municipiului Sighetu Marmației și Compartimentul strategii de dezvoltare.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituția Prefectului județul Maramureș;
- Primarul municipiului Sighetu Marmației;
- Compartimentul strategii de dezvoltare;
- Dosar hotărâri;

Sighetu Marmației 18.12.2020

 

Președinte de ședință Contrasemnează
Bodnar Vasile

Secretarul general al municipiului Sighetu Marmaţiei Rednic Sorin Ioan

 

Înapoi


PLATFORMA ONLINE CU CETATENII
SIPOCA 35
Audit energetic Spital Municipal
weather
° C
Sighetu Marmației
16:54
17 January 2021

Curs valutar
12.07.2017

Monedă
curs
evolutie
EUR EUR
4.5680
-0.0004
USD USD
4.0093
-0.0014
GBP GBP
5.1744
0.0129
HUF HUF
1.4823
-0.0010
UAH UAH
0.1537
-0.0001

Statistici

Vizite totale: 1738

Vizite zi: 14