Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Ghidul cetățeanului

Ghidul Cetăţeanului privind accesul liber la informatiile publice,

conform Legii 544/2001

 

DACĂ sunteți funcționar public, ales local, dacă lucrați pentru o organizație neguvernamentală sau dacă sunteți un cetățean ca multi alții, acest ghid vă va introduce în modul de exersare al unui drept al dumneavoastră: ACCESUL LIBER LA INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC. ACCESUL LA INFORMAȚIE nu este o favoare, este UN DREPT!


1. DE CE aveți nevoie de acest drept?

 

PENTRU CĂ:

 • plătiți taxe și impozite statului
 • sunteți responsabil și vreți să stiți cum este gestionat banul public
 • cei pe care i-ați ales trebuie să își respecte promisiunile
 • funcționarii din instituțiile publice sunt în slujba dumneavoastră și nu invers
 • administrația publică este din ce în ce mai transparentă
 • pur și simplu este DREPTUL DUMNEAVOASTRĂ!

 

2. CARE SUNT REGLEMENTĂRILE de baza privind liberul acces la informațiile de interes public ?

 • Declarația Universală a Drepturilor Omului, articolul 19: "Orice persoanã are dreptul la libertatea opiniei și a expresiei; acest drept include libertatea de a susține opinii fãrã nici o interferențã și de a cãuta, primi și rãspândi informații și idei prin orice mijloace, indiferent de frontiere."
 • Constituția României, articolul 31: "Dreptul persoanei de a avea aces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit ... Autoritãțile publice, potrivit competențelor ce le revin, sunt obligate sã asigure informarea corectã a cetãțenilor asupra treburilor publice și asupra problemelor de interes personal".
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public
 • Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 544/2001

 

3. DE CE ESTE IMPORTANTĂ pentru România Legea privind accesul la informațiile de interes public?

 

PENTRU CĂ:

 • este un pas major în consolidarea democrației și în reforma administrației publice
 • institutionalizează TRANSPARENȚA în relatțile dintre cetățean și autoritățile și instituțiile publice
 • se va produce o schimbare de mentalitate în relația dintre cetățean și funcționari publici
 • acesul la informațiile publice va reprezenta regula iar limitarea acesului, excepția

 

4. Ce este INFORMAȚIA DE INTERES PUBLIC ?

 • Orice informație produsă sau gestionată de instituțiile sau autoritățile publice

 

5. CINE poate solicita informații de interes public?

 • Orice persoanã fizicã sau juridicã, de cetãțenie românã sau strãinã

 

6. Puteți solicita orice informație, fără nici o RESTRICȚIE?

 • Da, dar trebuie sa stiți că există informații de interes public la care accesul este exceptat

 

7. CONFORM Legii 544/2001, sunt EXCEPTATE de la accesul liber următoarele informații:

 • informațiile din domeniul apãrãrii naționale, siguranței și ordinii publice, dacã fac parte din categoriile informațiilor clasificate;
 • informațiile privind deliberãrile autoritãtilor, precum și cele ce privesc interesele economice și politice ale României, dacã fac parte din categoria informațiilor clasificate
 • informațiile privind activitãțile comerciale sau financiare, dacã publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenței loiale;
 • informatțile cu privire la datele personale, dacã accesul la acestea nu este reglementat prin lege;
 • informațiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacã se pericliteazã rezultatul anchetei, se dezvãluie surse confidențiale ori se pun în pericol viața, integritatea corporalã, sãnãtatea sau un interes legitim al unei persoane
 • informațiile privind procedurile judiciare, dacã publicitatea acestora aduce atingere asigurãrii unui proces echitabil ori interesului legitim al oricãrei dintre pãrțile implicate în proces;
 • informațiile a cãror publicare prejudiciazã mãsurile de protecție a tinerilor;

 

8. CE sunt informațiile furnizate din OFICIU?

 • Informațiile din oficiu sunt acele informații pe care instituțiile și autoritățile publice sunt obligate să le facă publice fără a exista o solicitare în acest sens

 

9. UNDE sunt disponibile informațiile din oficiu ?

 • Informațiile din oficiu sunt disponibile în Cenrtrul de informații pentru cetățeni al Primăriei, în Curierul Primăriei sau în mijjloacele de informare în masă, precum și în Pagina de Internet

 

10. CARE sunt categoriile de informații ce se furnizează din oficiu?

 • hotarârea care stipulează organizarea și funcționarea PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI Sighetu-Marmaţiei ca o structură funcțională cu activitate permanentă;
 • hotarârile cu caracter normativ adoptate de CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI Sighetu-Marmaţiei;
 • dispozițiile normative emise de primar;
 • structura organizatorică și numărul de personal din aparatul propriu al Primăriei denumită ORGANIGRAMĂ;
 • atribuțiile direcțiilor și compartimentelor programul de funcționare și programul ținerii audiențelor de către conducerea instituției;
 • numele și prenumele persoanelor din conducerea Primăriei Municipiului Sighetu-Marmaţiei, a șefilor de compartimente și ale funcționarilor responsabili cu furnizarea informațiilor publice;
 • coordonatele de contact ale Primăriei Municipiului Sighetu-Marmaţiei, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;
 • bugetul local, sursele financiare și bilanțul contabil;
 • lista documentelor produse și/sau gestionate de Primăria Municipiului Sighetu-Marmaţiei și Consiliul Local al Municipiului care constituie informații de interes public, conform anexei 1;
 • lista documentelor produse și/sau gestionate de Primăria Municipiului Sighetu-Marmaţiei și Consiliul Local al Municipiului; 
 • modalități de contestare, în ipoteza în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate;

 

11. CE sunt informațiile furnizate la cerere ?

 • Orice informație pentru care furnizarea este posibilă numai în urma unei solicitări

 

12. CUM poți obține o informație furnizată la cerere ?

 • VERBAL, adresându-va Centrului de informații pentru cetățeni sau persoanelor responsabile de informare publicã. În cazul în care este disponibilă, informația solicitată va fi furnizatã pe loc. Dacã nu este posibil acest lucru, vei fi îndrumat sã depui o solicitare în scris.
 • ÎN SCRIS, cererile pot fi pe suport de hârtie sau electronic (e-mail). Ele vor fi înregistrate și veți primi o recipisã conținând data și numãrul de înregistrare a cererii.
 • Centrul de informații vă va pune la dispoziție un formular tip de solcitarea informațiilor de interes public.

 

13. Care sunt COSTURILE acesului la informație?

 • Accesul la informațiile de interes public este gratuit. Nu trebuie să plătiți pentru serviciile de căutare și identificare a informației solicitate doar, în cazul în care solicitați copii dupã documente oficiale, trebuie să suportați contravaloarea serviciilor de copiere.

 

14. Dupa CÂT TIMP veți primi raspunsul la solicitarea dumneavoastră?

 • autoritãțile și instituțiile publice au obligația de a va rãspunde în scris la solicitare în termen de 10 zile lucrãtoare de la depunerea cererii.
 • în cazul în care durata necesarã pentru identificarea informației solicitate depãșește acest termen, solicitantul va primi rãspunsul în cel mult 30 de zile lucrãtoare de la depunerea cererii și va fi înștiințat despre acest fapt în cel mult 10 zile.
 • dacã informația pe care o solicitați este consideratã a fi o informație exceptatã de la liberul acces, în cel mult 5 zile lucrãtoare vei fi înștiințat în scris despre acest fapt.

 

15. Puteti depune o RECLAMAȚIE dacă considerați că v-a fost încalcat dreptul de liber acces la informație?

 • Da, dar trebuie să o faceți în cel mult 30 de zile de la comunicarea refuzului explicit sau tacit al instituției
 • Reclamația trebuie adresată conducãtorului instituției, iar acesta este obligat, ca în urma unei anchete administrative, să vă dea un răspuns în cel mult 15 zile de la înregistrarea plângerii
 • Dacă reclamația dumneavoastră este întemeiată, rãspunsul va conține informațiile de interes public solicitate inițial și va menționa sancțiunile disciplinare aplicate funcționarului vinovat.

 

16. Puteți să vă adresați JUSTIȚIEI dacă v-a fost lezat dreptul de liber acces la informație?

 • Da, puteți să o faceți direct după așteptarea răspunsului la solicitarea inițială sau după răspunsul la reclamația administrativă
 • Plângerea trebuie depusă la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliați sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituției sau autorități publice împricinate, în termen de 30 de zile de la expirarea termenului legal de primire a răspunsului la solicitarea inițială
 • Instanța poate obliga autoritatea sau instituția publicã sã vă furnizeze informațiile de interes public solicitate și sã vă plãteascã daune morale și/sau patrimoniale
 • Dacă sunteți nemulțumit de hotãrârea instanței, aceasta poate fi atacatã prin recurs la Curtea de Apel. Decizia Curții de apel rãmâne definitivã și irevocabilã
 • Atât acțiunea depusã la prima instanțã, cât și recursul de la Curtea de Apel sunt scutite de la plata taxei de timbru.

 

VĂ DORIM SĂ DEVENIȚI TOT MAI INFORMAȚI PENTRU A PUTEA EXERSA UN ALT DREPT AL DUMNEAVOASTRĂ, DAT PRIN LEGEA 52/2003-TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ ÎN ADMINISTRAȚIA PUBLICĂ, a cărei scop este să stimuleze participarea activă a cetățenilor în procesul de luare a deciziilor administrative și în procesul de elaborare a actelor normative.


Lista cuprinzând documentele de interes public, produse și/sau gestionate, altele decât cele puse la dispoziție din oficiu potrivit Legii nr. 544/2001

 

 • Hotărârile cu caracter normativ ale Consiliului Local al Municipiului Sighetu-Marmaţiei
 • Dispozițiile cu caracter normativ emise de Primarul Municipiului 
 • Evidența componenței Consiliului Local al Municipiului - nominală, numerică și apartenența politică
 • Informări întocmite de Primarul Municipiului Sighetu-Marmaţiei privind starea economică și socială a municipiului, în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației locale, precum și informări asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor consiliului local
 • Rapoartele anuale de activitate întocmite de consilierii municipali precum și de viceprimari
 • Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea instituției Primăriei Municipiului Sighetu-Marmaţiei și Consiliului Local al Municipiului
 • Instrucțiuni, norme, regulamente și circulare cu caracter dispozitiv primite de la organele centrale ale administrației publice
 • Documentele ce stau la baza organizării și desfășurării licitațiilor publice pentru închirierea, concesionarea sau vânzarea bunurilor aparținând domeniului public și/sau privat al municipiului caiete de sarcini, contracte cadru, hotărâri ale Consiliului Local care aprobă organizarea și desfășurarea licitației, planuri de amplasare
 • Procese verbale de constatare a contravențiilor
 • Ordine de repartizare a spațiilor cu destinația de locuință și a celor cu altă destinație decât aceea de locuință
 • Propuneri, sesizări și reclamații de la cetățeni
 • Planurile urbanistice generale, regulamentul de urbanism, planurile urbanistice de detaliu, planurile urbanistice zonale, planurile de situație și amplasament cu mobilier stradal, construcții provizorii
 • Certificatele de urbanism, autorizațiile de construcție, certificatele de notare în C.F. certificatele de nomenclatura stradală, avizele de schimbare de destinație
 • Adresele către organul de cercetare (Poliția Municipiului Sighetu-Marmaţiei)
 • Bugetul local, bilanțul contabil, contul de execuție al bugetului local
 • Actele normative car reglementează activitatea de stare civilă, numărul nașterilor, căsătoriilor, deceselor, programul de funcționare al Serviciului Stare Civilă;
 • Evidența dosarelor și actele necesare în vederea instituirii de: tutelă, curatelă, copii care au săvârșit o faptă prevăzută de legea penală, asistența bolnavilor psihici periculoși, asistența socială a persoanei vârstnice în vederea încheierii unui act juridic de înstrăinare în scopul întreținerii și îngrijirii sale, asistența bolanvilor psihici periculoși
 • Activitățile și locurile în care se poate presta munca în folosul colectivității locale
 • Modalități de contestare, în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate
 • Achiziții de bunuri, servicii și lucrări în conformitate cu Legea nr. 212/2002 privind achizițiile publice
 • Prezența lunară a beneficiarilor de ajutor social
 • Documentații tehnice de execuție pentru lucrările de investiții
 • Numele și prenumele persoanei responsabile cu difuzarea informațiilor de interes public
 • Structura organizatorică, statul de funcții, atribuțiile birourilor, serviciilor, direcțiilor, programul de funcționare, programul de audiență
 • Denumirea biroului, serviciului, direcției, sediul, numerele de telefon, obiect de activitate
 • Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primăriei Municipiului Sighetu-Marmaţiei
 • Strategii, programe privind dezvoltarea social-economică a Municipiului Sighetu-Marmaţiei
 • Relații de colaborare sau parteneriat cu autorități publice din țară și străinătate, înfrățirea cu orașe de peste hotare, programele unor vizite bilaterale
 • Informații generale pentru cetățenii străini
 • Informații despre agenda cultural-sportivă și legate de organizarea acestora în colaborare cu alte instituții
 • Relații cu ONG-urile, programe ale acestora și colaborare, informații despre programele de finanțare externă
 • Relații cu IMM-urile, informații despre programele de finanțare externă. 

 

Se exceptează de la accesul liber al cetățenilor, următoarele informații: 

 • informațiile din domeniul apărării naționale, siguranței și ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informațiilor clasificate, potrivit legii
 • informațiile privind deliberările autorităților, precum și cele care privesc interesele economice și politice ale României, dacă fac parte din categoria informațiilor clasificate, potrivit legii
 • informațiile privind activitățile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenței loiale, potrivit legii
 • informațiile cu privire la datele personale, potrivit legii
 • informațiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidențiale ori se pun în pericol viața, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfășurare
 • informațiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părțile implicate în proces
 • informațiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecție a tinerilor.

 

Lista cuprinzând documentele exceptate de la accesul liber al cetățenilor


 • informațiile din domeniul apărării naționale, siguranței și ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informațiilor clasificate, potrivit legii
 • informațiile privind deliberările autoriățtilor, precum și cele care privesc interesele economice și politice ale României, dacă fac parte din categoria informațiilor clasificate, potrivit legii
 • informațiile privind activitățile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenței loiale, potrivit legii
 • informațiile cu privire la datele personale, potrivit legii
 • informatțile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidențiale ori se pun în pericol viața, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfășurare
 • informațiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părțile implicate în proces
 • informațiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecție a tinerilor.
Înapoi


PLATFORMA ONLINE CU CETATENII
SIPOCA 35
Audit energetic Spital Municipal
weather
° C
Sighetu Marmației
18:18
17 January 2021

Curs valutar
12.07.2017

Monedă
curs
evolutie
EUR EUR
4.5680
-0.0004
USD USD
4.0093
-0.0014
GBP GBP
5.1744
0.0129
HUF HUF
1.4823
-0.0010
UAH UAH
0.1537
-0.0001

Statistici

Vizite totale: 1738

Vizite zi: 14