Newsletter

Înscrieți-vă la newsletterul primăriei și veți fi la curent cu ultimele informații.

ok

Chestionare

Cum vi se pare noul site?

Foate bun

Bun

Necesită îmbunătățiri

Prost

Foarte prost

Votează

NOTĂ DE INFORMARE - Prelucrarea datelor cu caracter personal

NOTĂ DE INFORMARE
Prelucrarea datelor cu caracter personal


1. Confidenţialitatea datelor
Serviciul Public "Municipiul Sighetu Marmaţiei-Direcţia Venituri" asigură, în condiţiile legii, păstrarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal ale contribuabililor persoane fizice şi juridice şi respectarea dreptului acestora la protecţia vieţii private în privinţa prelucrării datelor cu caracter personal.
2. Definiţii:
 ANSPDCP = Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 GDPR (General Data Protection Regulation) = RegulamentuI (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.
 date cu caracter personal înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizata"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
 datele personale sensibile sunt - conform GDPR - numite categorii speciale de date personale.
Datele personale sunt sensibile dacă prelucrarea acestor date personale dezăluie: originea rasială, originea etnică, opiniile politice, credinţele religioase, credinţele filosofice, apartenenţa la un sindicat. De asemenea, datele personale sunt sensibile dacă: datele genetice sunt prelucrate pentru scopul de a identifica unic o persoană fizică, datele biometrice sunt prelucrate pentru scopul de a identifica unic o persoană fizică. Datele personale sensibile mai includ: date care vizează starea de sănătate, date care vizează viaţa sexuală a unei persoane fizice, date care vizează orientarea sexuală a unei persoane fizice.
 datele personale obişnuite sunt - în GDPR - personal data that are not special categories of personal data. Nu există o listă exhaustivă a acestor date cu caracter personal.
 pseudonimizarea datelor personale: Înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fară a se utiliza informaţii suplimentare, cu condiţia ca aceste informaţii suplimentare să fie stocate separat şi să facă obiectul unor măsuri de natura" tehnica şi organizatorică care să asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile.
 prelucrare înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fară utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.
 restricţionarea prelucrarii înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora.
 scopul prelucrării: înseamnă motivul pentru care este realizată prelucrarea datelor personale
 profilarea se referă o formă automată de prelucrare, ce include:prelucrare exclusiv automată (la care face referire art. 22 din GDPR)
 prelucrare parţial automată (dacă o persoană fizică este implicată în prelucrarea datetor personale nu înseamnă neaparat că prelucrarea nu constituie profilare);
 trebuie să fie efectuată cu privire la datele cu caracter personal;
 obiectivul profilării trebuie să fie acela de a evalua aspectele personale legate de o persoană fizică, în special de a analiza sau de a face previziuni despre persoane.
 Decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată înseamnă luarea unor decizii prin mijloace tehnologice fără implicare umană şi care:
-se bazează pe datele cu caracter personal furnizate direct de persoanele în cauză (cum ar fi răspunsurile la un chestionar) sau observate cu privire la persoane (cum ar fi datele privind locaţia, colectate prin intermediu! unei aplicaţii) sau derivate sau deduse, cum ar fi profiful persoanei care a fost deja creat (de ex. un scor de credit).
- pot fi realizate cu sau fără profilare;
- profilarea poate avea loc fără a lua decizii automate.
 operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern.
 persoana înputernicită de operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.
 destinatar înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism careia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă. Cu toate acestea, autorităţile publice cărora Ii se pot comunica date cu caracter personal în cadrui unei anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autorităţile publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecţie a dateior, în conformitate cu scopurile prelucrării.
 consimţământ al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voinţa liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.
 parte terţă înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agentje sau organism altul decat persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator şi persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal.
3. Cum ne contactaţi
Responsabil de protecţie al datelor cu caracter personal (DPO) în cadrul Serviciului Public "Municipiul Sighetu Marmaţiei-Direcţia Venituri"este doamna Iusco Luciana, email: iusco.luciana@drv.primariasighet.ro, adresa de corespondenţă ( la sediul instituţiei) : Romania. jud. Maramureş, Sighetu Marmaţiei str. Bogdan Voda nr. 14 , tel./fax.- 0262-314580.
4. Nota noastră de informare produce efecte de la data de 25.05.2018 şi se aplică: websiteului nostru www.primaria-sigher.ro, e-mail-urilor noastre şi contractelor noastre/relaţiilor noastre de afaceri.
5. De ce şi cum prelucrăm datele dumneavoastră personale ?
Serviciul Public "Municipiul Sighetu Marmaţiei-Direcţia Venituri"colectează email-ul dumneavoastră, prin intermediu! websiteului www.primaria-sighet.ro, pentru comunicarea actelor administrative-fiscale şi a documentelor din care rezulăa obligaţii de natură contractuală în temeiui Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, al Legii nr. 207/2015 privind Codul de Pracedură Fiscală şi al Codului Civil.
Serviciul Public "Municipiul Sighetu Marmaţiei-Direcţia Venituri"colectează email-ul dvs.şi pentru înregistrarea privind accesul dumneavoastră la portalul instituţiei noastre www.primaria-sighet.ro, mai exact accesul la propriile informaţii.
Serviciul Public "Municipiul Sighetu Marmaţiei-Direcţia Venituri"colectează: numele, prenumele, domiciliui/adresa de corespondenţă/sediu profesional, CNP-ul, numărul de telefon şi adresa dumneavoastră de email pentru personalizare şi identificare.
Serviciul Public "Municipiul Sighetu Marmaţiei-Direcţia Venituri"colectează id-ul dumneavoastră din cookie-urile strict necesare, plasate pentru a vă permite să vă autentificaţi, să vă păstraţi autentificarea pe masură ce navigaţi în paginile în www.primaria-sighet.ro,
6. Cine este responsabil pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale?

Serviciul Public "Municipiul Sighetu Marmaţiei-Direcţia Venituri"este responsabil pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale.
Serviciul Public "Municipiul Sighetu Marmaţiei-Direcţia Venituri" are numit un responsabil cu protecţia datelor personale.
Datele de contact sunt: Iusco Luciana, e-mail: iusco.luciana@drv.primariasighet.ro, tel/fax: 0262314580.

7. De la cine şi cum colectăm datele dumneavoastră personale ?

Colectăm datele dumneavoastră personale direct de la dumneavoastră, de la reprezentanţii dumneavoastră şi de la alte autorităţi şi/sau instituţii publice.
Colectam datele dumneavoastră personale în format electronic cât şi pe suport de hartie.
Când ne furnizaţi datele dvs. personale, furnizarea dumneavoastră este:
- permisă şi voluntară : ni le puteţi furniza liber: numele, prenumele, CNP-ul, domiciliul/adresa de corespondenţă/sediu profesional, e-mail, telefon.
- permisă şi obliqatorie: trebuie să ni le furnizaţi în mod obligatoriu ( ex. domiciliul/adresa de corespondenţă/sediu profesional sau email-ul dumneavoastră pentru înregistrarea unui cont în cadrul aplicaţiei Impotax sau pentru comunicare în cadrul websiteului www.primaria-sighet.ro).
Dacă nu reuşiti să ne furnizaţi datele dumneavoastră personale şi această furnizare este voluntară, atunci acest lucru nu vă poate afecta.
Dacă nu reusiţi să ne furnizaţi datele dumneavoastră personale şi această furnizare este obligatorie, atunci vă poate afecta. Nu veţi putea beneficia de serviciile legate de înregistrarea şi declarare a unor detalii fiscale.
Furnizarea obligatorie de date cu caracter personal este:
- o cerinţă legală.
- o cerinţă contractuală.
8. Care sunt temeiurile noastre legale pentru prelucrarea dateior dumneavoastră personale?
Serviciul Public "Municipiul Sighetu Marmaţiei-Direcţia Venituri" procesează datele personale "nesensibile".
Serviciul Public "Municipiul Sighetu Marmaţiei-Direcţia Venituri"nu procesează datele personale "sensibile" (speciale) sau cu regim special.
Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale "nesensibile" este:
• consimţământul dumneavoastră.
• un contract la care sunteţi parte.
• o cerere primită de la dumneavoastră înainte de intrarea într-un contract. Solicitarea justifică privind prelucrarea datelor dumneavoastră personale.
• necesitatea respectării unei obligaţii legale la care suntem supuşi.
Prelucrarea datelor dumneavoastră personale este necesară pentru realizarea atribuţiilor ce ne revin în conformitate cu prevederile legale.
Vă protejăm în mod adecvat interesele, drepturile şi libertăţile.
În exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu prelucrăm date personale "sensibile" sau speciale precum:
• rasa
• etnia
• orientarea politica
• religia
« convingerile filozofice sau de natură similară
• apartenenţa sindicală
• date privind starea de sănătate
• date despre viaţa sexuala.
Datele personale cu regim special sunt:
• date cu caracter personal având o funcţie de identificare de aplicabilitate generală, cum este codul numeric personal (CNP).
• date personale referitoare la fapte penale sau contravenţii.

9. În ce situaţii colectăm şi procesăm datele dvs. personale?
Colectăm date personale în cadrul exercitării atribuţiilor privind colectarea creanţelor fiscale, nefiscale, precum şi de altă natură.
Suntem: Serviciul Public "Municipiul Sighetu Marmaţiei-Direcţia Venituri". instituţie publică cu personalitate iuridică care are atribuţii privind stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea impozitelor şi taxelor locale, astfei cum sunt acestea reglementate de Codul fiscal şi Codui de procedura fiscala.
Procesăm datele dumneavoastră personale din: sectorul privat şi sectorul public.
Procesăm datele dumneavoastră personale într-o situaţie care implică:
• o activitate care este profesională, sau comercială.
• un contract sau care se referă la o intrare într-un contract.
• datele dumneavoastră personale, furnizate direct, în calitate de contribuabil persoană fizică/juridică
10. NU folosim procese de profilare automată şi decizii automatizate.
Ce este profilarea automată şi decizia automatizatî?
Datele personale se pot folosi pentru a evalua automat aspecte ale personalităţii unei persoane.
Evaluarea automată (profilarea complet automatizată):
• poate include o analiză a caracteristicilor persoanei
> poate include predicţii cu privire la comportamentul persoanei
> este realizată exclusiv cu mijloace informatice.
• este realizată fără implicare umană.
Deciziile automate (procese decizionale complet automatizate):
• pot include "profilarea automată în totalitate" a unei persoane.
• sunt realizate numai de un calculator.
• sunt facute fără intervenţie umană.
11. Despre scopurile pentru care prelucrăm date personale.
Prelucrăm datele dumneavoastră personale în scop legal şi contractual, potrivit descrierii de la punctul 5
de mai sus.
Scopurile noastre, pentru care prelucrăm date personale sunt:
- reale, prezente şi legitime.
- în temeiul legii, acţionând cu bună-credinţă pentru exercitarea obligaţiilor stabilite în terneiul legii sau a obligaţiilor contractuale.
Nu vă prelucrăm datele dumneavoastră personale în scopuri secundare care sunt incompatibile cu scopurile principale pentru care datele dvs. personale sunt colectate iniţial, fără consimţămantul dumneavoastră prealabii, fără să existe un interes legitim în acest sens şi fără un temei juridic.
12. Cât timp păstram datele dumneavoastră personale?
Limitam durata de stocare a datelor dumneavoastră personale la ceea ce este necesar pentru scopurile noastre de procesare.
Ştergem datele dumneavoastră la momentul la care ne solicitaţi acest lucru, cu excepţia datelor a caror furnizare şi prelucrare este impusa de o prevedere legala.
13. Dezvăluim datele dumneavoastră personale?
Dezvaluim datele dumnaevoastră personale numai în condiţiile art. 11 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală.
14. Transferăm datele dumneavoastră personale în afăra UE sau SEE?
Nu vă transferam datele personale în ţări din afăra UE sau SEE sau către organizaţii internaţionale.
15.Sunt datele dumneavoastră personale în siguranţă?
Îţi ţinem în siguranţă datele personale:
• cu măsuri tehnice corespunzătoare,
• cu măsuri organizatorice adecvate,
• cu un nivel adecvat de securitate,
• împotriva prelucrării neautorizate,
• împotriva prelucrării ilegale,
• impotriva pierderii accidentale sau ilegale,
• împotriva distrugerii accidentale sau ilegale;
Am implementat măsuri pentru a:
• descoperi breşe de securitate.
• documenta cauzele incidentului de securitate.
• documenta care date personale sunt afectate de incidentul de securitate.
• documenta acţiunile (şi motivele acţiunilor) pentru a remedia încalcarea securităţii.
• limita consecinţele incidentului de securitate.
• recupera date personale.
• reveni la o stare normală de prelucrare a datelor cu caracter personal.
Dacă avem un grad de certitudine rezonabil că s-a produs o încalcare a securităţii prelucrării datelor dumneavoastră personale, atunci:
i) raportam incidentui de securitate către managementul instituţiei noastre.
ii) desemnăm o persoana responsabila pentru:
- a analiza dacă încalcarea securităţii poate avea efecte nefavorabile pentru dvs„
- a informa personalul relevant din instituţia noastră,
- a determina în ce măsură este necesară notificarea Autorităţii de Supraveghere cu privire la incidentui de securitate, şi
- a stabili dacă este necesar să va comunicam informal despre incidentui de securitate.
iii) investigăm incidentui de securitate.
iv) încercim să împiedicam incidentui de securitate să ducă la distrugerea accidentală sau ilegală a datelor personale, o pierderea accidentală sau ilegală a controlului datelor cu caracter personal, o pierderea accidentală sau ilegală a accesului la datele cu caracter personal, o alterare accidentală sau ilegală a datelor cu caracter personal, o divulgare neautorizată a datelor cu caracter personal, sau o accesare neautorizată la datele cu caracter personal.
v) depunem toate eforturile pentru atenuarea riscului imediat de producere a unui prejudiciu.
vii) notificăm Autoritatea de Supraveghere cu privire la incidentul de securitate, dacă încălcarea este susceptibilă să ducă la un risc ridicat pentru drepturile şi Iibertăţile.dumneavoastră
viii) vă informăm despre încalcarea securităţii:
• dacă încălcarea este susceptibilă să ducă la un risc ridicat pentru drepturile şi libertăţile dumneavoastră,
• cât mai repede posibil
• prin canale de contact adecvate, de ex. prin e-mail, SMS, bannere proeminente pe site-ul nostru, comunicări poştale, reclame proeminente în mass-media, etc.
Nu suntem obligaţi să vă informam direct dacă:
• am luat măsuri pentru a face ca datele dumneavoastră personale să fie incomprehensibile oricărei persoane care nu este autorizată să le acceseze,
• imediat dupa incidentul de securitate, am luat măsuri pentru a ne asigura că riscul ridicat pentru drepturile şi libertăţile dumneavoastră nu mai este posibil să se produca sau
• ar implica eforturi disproporţionate, într-un astfel de caz, vă vom informa prin intermediul reţelelor publice.
16. Care sunt drepturile dumneavoastră ?
Drepturile persoanei vizate sunt următoarele:
- dreptul de a fi informat;
- dreptul de acces;
- dreptul la rectificare;

a) Vă respectăm drepturile care privesc protecţia datelor dumneavoastră personale.
b) Aveti dreptul de acces la dateie dumneavoastră personale.
c) Aveti dreptul la rectificarea datelor dumneavoastră personale.
Dreptul de a obţine rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal care sunt inexacte:
• nu include date anonime;
• include doar datele personale care vă privesc, include date pseudonime care pot fi, în mod clar, legate de dumneavoastră;
Trebuie să rectificăm datele dumneavoastră personale dacă:
• prelucram datele dumneavoastră personale şi acestea sunt inexacte,
• solicitaţi să obţineţi rectificarea datelor dumneavoastră personale.
Trebuie să completăm datele dumneavoastră personale dacă:
• prelucrăm datele dumneavoastră personale şi acestea sunt incomplete,
• solicitaţi să obţineţi completarea datelor dumneavoastră personale. Aveţi dreptul să ne furnizaţi o declaraţie suplimentară.
Trebuie să comunice rectificarea datelor dumneavoastră personale destinatarilor datelor dumneavoastră personale (dacă există).
Nu comunicăm rectificarea datelor dumneavoastră personale destinatarilor datelor dumneavoastră personale în cazul în care comunicarea către destinatar este imposibilă sau implică un efort disproporţionat.

 

Înapoi


SIPOCA 35
Audit energetic Spital Municipal
weather
° C
Sighetu Marmației
17:36
8 August 2020

Curs valutar
12.07.2017

Monedă
curs
evolutie
EUR EUR
4.5680
-0.0004
USD USD
4.0093
-0.0014
GBP GBP
5.1744
0.0129
HUF HUF
1.4823
-0.0010
UAH UAH
0.1537
-0.0001

Statistici

Vizite totale: 1738

Vizite zi: 14